Regulamin

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Życzliwi.pl oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptację Regulaminu (w tym Polityki Prywatności) i wyrażenie zgody na jego postanowienia.  Regulamin określa zasady świadczenia przez Serwis na rzecz Użytkowników usług polegających na:

 • umożliwieniu zamieszczenia ogłoszeń Użytkownikom, kontaktu pomiędzy Ogłoszeniodawcami i Zgłoszeniodawcami
 • umożliwieniu dokonania wyboru Użytkownika mającego świadczyć lub przyjąć darmową Pomoc w postaci przekazania swoich rzeczy lub wykonania nieodpłatnej usługi
 • sprzedaży Punktów Użytkownikom oraz umożliwieniu wykorzystywania ich w celach opisanych w Regulaminie

1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1.1. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu i wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza w celu utworzenia Konta i umieszczenia w nim danych Użytkownika.

1.2. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych w Serwisie życzliwi.pl jest dysponowanie kontem poczty elektronicznej oraz dokonanie prawidłowej rejestracji w serwisie w sposób określony Regulaminem. Przez rejestrację Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Mediatrack s.c a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

1.3. Użytkownikiem Serwisu może być każdy Użytkownik Internetu, który ukończył 18 lat, wypełni formularz rejestracyjny i aktywuje swoje konto. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest uprawniona do działania w imieniu tych podmiotów w tym zakresie. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z poszanowaniem zasad określonych w serwisie. W trakcie Rejestracji Użytkownik niepełnoletni oświadcza, że zakłada konto za zgodą opiekuna prawnego, a porozumienia i ustalenia dotyczące przyjęcia i oferowania pomocy w ramach serwisu życzliwi.pl będzie realizował z jego aprobatą. Niepełnoletni Użytkownik oraz osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą odpowiedzialność za jego działania w ramach serwisu oraz konsekwencje związane z użytkowaniem serwisu.

1.4. W trakcie rejestracji w Serwisie Użytkownik wybiera swój login, służący do identyfikowania go w serwisie oraz hasło umożliwiające dostęp do swojego Konta. Login nie może zawierać mniej niż 4 i więcej niż 20 znaków (litery, cyfry, podkreślnik). Hasło powinno zawierać nie mniej niż 6 i nie więcej niż 20 znaków. Musi zawierać litery, cyfry i znak specjalny.

1.5. Przedmiotem Ogłoszenia mogą być tylko usługi i przedmioty którymi obrót dopuszczają przepisy polskiego prawa oraz postanowienia Regulaminu. 

1.6. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich Użytkowników serwisu. Tylko Użytkownicy zalogowani mogą dodawać Ogłoszenia oraz odpowiadać na nie w formie Zgłoszeń.

1.7. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

1.8. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu informacji, danych lub materiałów wymaga każdorazowo zgody Serwisu i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również interesów Serwisu oraz Użytkowników.

1.9. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika oraz usunięcie Konta następuje na żądanie Użytkownika, skierowane za pośrednictwem formularza w dziale kontakt, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług. Jeśli Użytkownik ma zobowiązania wobec innych Użytkowników serwisu powinien je zrealizować przed wysłaniem prośby o likwidację konta. W przypadku jeśli doszło do nadużyć z jego strony lub niedotrzymania umów, Serwis zastrzega sobie prawo udzielania szczegółowych informacji na temat tego Użytkownika i jego historii zdarzeń w Serwisie – organom ścigania.

1.10. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie wiąże się z usunięciem z Serwisu Ogłoszeń, Opinii, Zgłoszeń i innej aktywności tego Użytkownika.

1.11. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu lub poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu lub przesłania informacji Użytkownikom na adres poczty mailowej wskazany podczas rejestracji.

1.12. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe będą na warunkach bieżących.

1.13. Zalogowanie się do Serwisu życzliwi.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu.

1.14. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w serwisie.

2. Obowiązki i prawa Użytkowników

2.1. Utworzenie Konta umożliwia Użytkownikowi utworzenie Profilu oraz dodawanie Ogłoszeń oraz Zgłoszeń. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu.

2.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz panującym w Polsce prawem, a ich publikacja nie narusza praw Serwisu, Regulaminu oraz dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich. Użytkownik ponosi odpowiedzialności za działania leżące po jego stronie, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych treści oraz realizowanie deklarowanej Pomocy i jej efekty.

2.3. Użytkownik powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizować je w miarę konieczności. Serwis życzliwi.pl nie weryfikuje danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych. Serwis może żądać udokumentowania przez Użytkownika okazanych przez niego danych.

2.4. Użytkownik zobowiązany jest do używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

2.5. Użytkownik może posiadać w Serwisie TYLKO JEDNO KONTO.

2.6. Ogłoszeniodawca  oferujący pomoc zobowiązany jest przedstawić opis proponowanej pomocy (w przypadku przysługi – jej zakres, w przypadku ofiarowania przedmiotu – jego opis, zdjęcie)

2.7.  Korzystający z pomocy zobowiązany jest przedstawić opis i formę pomocy jakiej potrzebuje (w przypadku przysługi – jej zakres, w przypadku prośby o przedmiot – jego opis).

2.8. Użytkownik może złożyć dowolną ilość Zgłoszeń oraz dodać dowolną ilość Ogłoszeń, pod warunkiem, że jest on w stanie wywiązać się z każdego z tych Ogłoszeń na warunkach podanych w opisie oraz ma wystarczającą ilość punktów, które może w tym celu wykorzystać.

2.9. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego.

2.10. Użytkownik jest odpowiedzialny względem osób trzecich z tytułu korzystania z Serwisu życzliwi.pl. Użytkownik oświadcza, że będzie odpowiedzialny za szkodę, jaką poniesie Serwis, w związku z korzystaniem z Usług przez Użytkownika i na żądanie Serwisu naprawi tą szkodę do pełnej wysokości poprzez zapłatę sumy pieniężnej określonej w żądaniu Serwisu.

3. Działania niedozwolone

3.1. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronie Serwisu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety.


3.2. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować utrudnianie lub destabilizowanie funkcjonowania Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta tego Użytkownika. W takiej sytuacji Administrator podejmie również wszelkie działania dopuszczone prawem polskim dotyczące naprawy wyrządzonej szkody. 

3.3. Niedozwolone jest zamieszczanie Oferty przysług/pomocy/współpracy/ za wymianę materialną, odpłatnych lub częściowo odpłatnych. Wyjątek stanowią ogłoszenia dodawane w kategorii Praca.

3.4. Niedozwolone jest umieszczanie w Ogłoszeniach i Zgłoszeniach linków do zbiórek pieniężnych i rzeczowych, linków do stron internetowych oraz reklama usług i witryn.

3.5. Oferta, w tym jej przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (zwłaszcza praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Serwisu.

3.6. W gestii korzystającego leży forma odwdzięczenia się za przysługę i podziękowania za pomoc. Nie jest dopuszczalne wcześniejsze ustalanie w Ogłoszeniach i Zgłoszeniach, wymaganie i oferowanie formy podziękowania, ani wymiany.

3.7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail

3.8. Niedozwolone jest posiadanie więcej niż jednego konta w Serwisie.

3.9. Zabrania się umieszczania nieprawdziwych informacji w Ogłoszeniach i Zgłoszeniach do Ogłoszeń

3.10. Niedozwolone są działania mające jedynie na celu zdobycie przyznawanych przez Serwis punktów z pominięciem wyświadczenia Pomocy do której Użytkownik zobowiązał się w Ogłoszeniu lub Zgłoszeniu oraz działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Profili innych Użytkowników. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem bądź inne osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu bądź w jakikolwiek inny powiązany sposób, w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów.

3.11. Zabrania się zamieszczania zleceń z podtekstem erotycznym.

3.12. Serwis zawiadamia organy ścigania w przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu w oparciu o przepisy prawa RP. Serwis zastrzega sobie prawo udzielania szczegółowych informacji na temat Użytkownika i jego historii zdarzeń w Serwisie – organom ścigania – w przypadku, kiedy o takie informacje wystąpią. 

3.13. Serwis oferuje swoim Użytkownikom możliwość zgłaszania wszelkich podejrzeń co do Ogłoszeń lub Zgłoszeń, noszących znamiona naruszania postanowień Regulaminu, naruszania obowiązujących przepisów prawa lub tez naruszających dobre obyczaje.

4. Zasady zamieszczania ogłoszeń

4.1. Założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne.

4.2. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu w Serwisie powinien uzupełnić Profil poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu.

4.3. Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu w Serwisie może za pomocą formularza zamieścić Ogłoszenie z prośbą o Pomoc lub ofertą Pomocy.

4.4. Ogłoszeniodawca odpowiada za zgodność Ogłoszenia ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych dla złożenia Zgłoszenia przez Użytkownika zainteresowanego Ogłoszeniem. Ogłoszenie powinno wyrażać rzeczywiste zapotrzebowanie i zamiar skorzystania z pomocy lub wiarygodną ofertę pomocy oraz nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Treść Oferty powinna zawierać informacje dotyczącą rodzaju pomocy, lokalizacji, ewentualnych kosztów przesyłki (niezawyżonych i zgodnym z cennikiem firm kurierskich lub poczty polskiej) oraz w przypadku pomocy specjalistycznej informować o wymaganych uprawnieniach. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Profilu, Ogłoszeniach i Zgłoszeniach.

4.5. Zamieszczenie przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia z ofertą pomocy nie powoduje zmniejszenia ilości Punktów (czytaj więcej punkt 6.4 Regulaminu).

4.6. Użytkownik (Zgłoszeniodawca i Ogłoszeniodawca), który udziela wsparcia innemu Użytkownikowi, a jego pomoc zostanie potwierdzona przez Użytkownika przyjmującego wsparcie, otrzymuje od Serwisu Punkty (więcej: Regulamin punkt 6.4. Zasady przyznawania punktów).

4.7. Użytkownik, który w Ogłoszeniu lub Zgłoszeniu wyraża chęć przyjęcia pomocy wykorzystuje Punkty ze swojego konta.

4.8. Punkty przy Zamieszczaniu Ogłoszenia z prośbą o wsparcie oraz dodawaniu Zgłoszeń z prośbą o pomoc pobierane są bez względu na rezultat współpracy i efektywność pomocy.

4.9. Ogłoszeniodawca otrzymuje pod swoim Ogłoszeniem Zgłoszenia Użytkowników zainteresowanych. Może wybrać Zgłoszenie jednego Użytkownika (wedle własnych kryteriów) lub nie dokonać żadnego wyboru.

4.10. Po wyborze Zgłoszenia przez Ogłoszeniodawcę inni Użytkownicy nie mogą już składać ofert w tym Ogłoszeniu, a Ogłoszeniodawca i Zgłaszający ustalają szczegóły dotyczące pomocy w prywatnych wiadomościach.

4.11. Konwersacja w wiadomościach pojawia się z chwilą wysłania Zgłoszenia do jego zakończenia. Jeśli Twoje Zgłoszenie zostało wybrane przez Ogłoszeniodawcę wysyłanie wiadomości jest aktywne do momentu potwierdzenia zrealizowania ustaleń przez jednego z Użytkowników.

4.12. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie kończy się w następujących sytuacjach:

 • w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji przez Użytkownika,
 • po upływie 10 dni od momentu zamieszczenia Ogłoszenia z prośbą o Pomoc
 • po upływie 30 dni od momentu zamieszczenia Ogłoszenia z ofertą Pomocy
 • w momencie usunięcia Konta Ogłoszeniodawcy
 • po wybraniu przez Ogłoszeniodawcę Zgłoszenia
 • wraz z usunięciem ogłoszenia przez Serwis za jego niezgodność z regulaminem

4.13. Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii. W przypadku wyboru przez Zlecającego błędnej kategorii, Serwis zastrzega sobie możliwość przeniesienia Ogłoszenia do innej kategorii.

4.14. W przypadku blokady Konta, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Serwis. W razie blokady Serwis może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.

4.15. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Serwis uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Serwis może uzależnić korzystanie z jego Usług od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Serwis zniesie ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

5. System punktowy i korzystanie z Serwisu

5.1. Ponieważ działanie naszego Serwisu opiera się na szeroko rozumianej życzliwości i dobrych intencjach, Użytkownik otrzymuje przy założeniu Konta 25 punktów, a każdego miesiąca stan Twoich punktów jest przez nas automatycznie uzupełniany do 25.

5.2. Premiujemy pomaganie i życzliwość, jednocześnie pragniemy stale powiększać grono niosących pomoc i aktywizować korzystających z pomocy. Dlatego za zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia lub Zgłoszenia Użytkownik otrzymuje lub wykorzystuje zdobyte wcześniej Punkty. Punkty można zdobyć poprzez udzielanie Pomocy innym Użytkownikom lub kupując je od Serwisu.

5.3. Za zamieszczenie Ogłoszenia kategorii Udzielę wsparcia Serwis nie pobiera Punktów.

5.4. Przyznawanie i wykorzystywanie zgromadzonych punktów

Ogłoszeniodawca za udzielenie pomocy Zgłoszeniodawcy, po potwierdzeniu przez niego faktu jej otrzymania, otrzymuje od Serwisu 20 punktów

Ogłoszeniodawca za zamieszczenie Ogłoszenia w kategorii Przyjmę pomoc wykorzystuje bez względu na efektywność i rezultat Ogłoszenia 15 punktów. Po usunięciu Ogłoszenia za niezgodność z regulaminem punkty nie są zwracane.

Zgłoszedniodawca za dodanie Zgłoszenia do Ogłoszenia Przyjmę pomoc i potwierdzeniu jej otrzymania przez Ogłoszeniodawcę otrzymuje od Serwisu + 15 punktów

Zgłoszeniodawca za dodanie Zgłoszenia do Ogłoszenia Udzielę wsparcia – wykorzystuje 10 punktów. Jeśli Zgłoszenie nie zostanie wybrane przez Ogłoszeniodawcę Serwis zwraca 5 punktów Zgłoszeniodawcy.

5.5. Punkty otrzymane za świadczenie pomocy oraz zakupione od Serwisu ważne są do momentu dezaktywacji Konta Użytkownika.

5.6. Wykorzystane punkty za dodane ogłoszenie, ale usunięte z serwisu (zarówno przez Ogłoszeniodawcę, jak i przez Serwis nie są zwracane na konto Użytkownika)

5.7. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

5.8. Podczas dezaktywacji Konta pieniądze za niewykorzystane Punkty nie zostają zwracane Użytkownikowi.

5.9. Serwis zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji o aktualnym saldzie punktów.

5.10. Cennik punktów :

10 p – 1,5 zł

15 p – 2 zł

20 p – 2,5 zł

30 p – 3,5 zł

50 p –  5 zł

Subskrypcja – 10 zł

Subskrypcja upoważnia Użytkownika do korzystania z Pomocy poza systemem punktowym przez 1 miesiąc. Użytkownik nie zbiera punktów oraz nie traci ich korzystając z pomocy i ją oferując.

5.11. Zapłata za punkty następuje z góry poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych payU.

6. Opinie

6.1. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie o innych Użytkownikach Opinii, które dostępne będą w Profilach. Możliwość wystawieni Opinii pojawia się po potwierdzeniu realizacji pomocy określonej w Ogłoszeniu/ Zgłoszeniu przez Użytkownika.

6.2. Opinia powinna odnosić się przede wszystkim do jakości oferowanej lub przyjmowanej pomocy oraz wiarygodności danego Użytkownika. Każdorazowe współpraca Ogłoszeniodawcy i Zgłoszeniodawcy upoważnia do wystawienia jednej Opinii.

6.3. Opinia nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego ani zasad netykiety. Nie może zawierać adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych, treści o charakterze reklamowym i komercyjnym, danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, treści naruszające prawa podmiotów trzecich, treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.

7. Bezpieczeństwo

7.0. Dokładamy wszelkich starań, by serwis życzliwi.pl był dostępny dla szerokiego grona odbiorców. Jednak mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo Użytkowników nie mogą z niego korzystać:

 • osoby poniżej 16 roku życia;
 • osoby skazane za przestępstwa seksualne
 • osoby, których konto uprzednio zablokowaliśmy z powodu naruszenia naszego regulaminu

7.1. Należy pamiętać, że pomoc w ramach grupy polega na obustronnym porozumieniu osoby przyjmującej i oferującej wsparcie. Bardzo ważne jest, by przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zachować ostrożność i rozwagę w kontaktach osobistych z innymi Użytkownikami serwisu. Rekomendujemy sprawdzanie opinii, zgłaszanie podejrzanych ogłoszeń i profili. Przestrzegamy przed publicznym podawaniem adresu i numeru telefonu.

W przypadku osób nieletnich zalecane jest wykluczenie pomocy wymagającej kontaktu osobistego z obcymi osobami lub realizację takiej pomocy (np. przekazanie darowanych rzeczy) TYLKO w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

8. Prawa i odpowiedzialność Serwisu

8.1. Serwis zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
8.2. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia treści oraz plików sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi jego uzasadnione interesy, godzących w jego wizerunek lub sprzecznych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Serwisu jest w tym przedmiocie ostateczna.

8.3. Serwis zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Ogłoszeń, Zgłoszeń lub Profili oraz do usunięcia Oferty bądź innych treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie lub zablokowania Konta w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa.

8.4. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Użytkownik może naruszać interesy Serwisu, dopuszcza się prób obejścia zasad Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania aplikacji Serwisu. 


8.5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, jakie mogą ciążyć na Użytkownikach Serwisu z tytułu ich wzajemnej Pomocy.

8.6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronie Serwisu oraz działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność, bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści. Jakkolwiek Serwis podejmuje szereg działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania wszelkich zdarzeń mogących łamać postanowienia niniejszego Regulaminu. 

8.7. Serwis, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za którąkolwiek z zawartych za pośrednictwem Serwisu umów oraz za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników Serwisu na skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Serwisu. Użytkownik korzysta z Serwisu na własna odpowiedzialność.

 
8.8. Ponieważ Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zdolność do realizacji podjętych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu zobowiązań oraz realizowanie przez nich oferowanej Pomocy i jej efekty, każdy Użytkownik powinien zachować ostrożność podczas korzystania i oferowania Pomocy.


8.9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.

8.10. Administrator zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.

8.11. Serwis nie sprawdza wszystkich towarów, usług, praw, których dotyczą Zlecenia lub Oferty, jakkolwiek zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego takiego Zlecenia lub Oferty, która nosi znamiona łamania postanowień Regulaminu lub łamiącej obowiązujące przepisy prawa. 

8.12. Serwis nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem oraz brak Zgłoszeń pod zamieszczonym Ogłoszeniem.

8.13. Serwis nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zrealizowania ustaleń określonych w Ogłoszeniach i Zgłoszeniach.

8.14. Regulamin ten może podlegać zmianom. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

9. Reklamacje

9.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Serwis Usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@zyczliwi.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail albo numer telefonu komórkowego Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia lub Profilu, którego reklamacja dotyczy, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

9.2. Serwis rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta albo zostanie poinformowany telefonicznie.

9.3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Definicje

Profil – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego działań na stronie Życzliwi.pl

Ogłoszeniodawca – Użytkownik publikujący Ogłoszenie, gotowy do udzielenia Pomocy lub proszący o Pomoc. Ogłoszeniodawca może oferować pomoc lub prosić o wsparcie.

Zgłoszeniodawca – Odbiorca ogłoszenia, Użytkownik składający pod Ogłoszeniem innego Użytkownika swoje Zgłoszenie wyrażające chęć i gotowość udzielenia pomocy lub jej przyjęcia.

Ogłoszenie – informacja o chęci i gotowości oferowania Pomocy lub potrzebie uzyskania Pomocy przez Użytkownika, wyrażona w celu pozyskania Zgłoszeń.

Zgłoszenie – chęć i gotowość Użytkownika do udzielenia Pomocy, wyrażona w odpowiedzi na Ogłoszenie, za pomocą wciśnięcia przycisku „Pomogę” lub „Poproszę”

Pomoc – działania Użytkowników Serwisu polegające na wykonaniu darmowej przysługi, usługi lub nieodpłatnym przekazaniu rzeczy materialnych.


Punkty – jednostka płatnicza w Serwisie Życzliwi.pl. Można je wykorzystać w celu dodawania Ogłoszeń i korzystania z Pomocy.

Opinia – subiektywna ocena Użytkownika dotycząca jakości wykonania/przyjęcia oferowanej w Ogłoszeniu/ Zgłoszeniu przez Użytkownika.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych w oparciu o Regulamin.

Przedmiot oferty – towar lub usługa, o której mowa w Ogłoszeniu

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2020r.