Zaprzyjaźnię się.Chętnie porozmawiam z osobami które też są bardzo rozmowne,chcą poznać kogoś nowego bo też nie mają przyjaciół oraz mających czas i ochotę na codzienne rozmowy

Hej :) (Pro­szę o prze­czy­ta­nie całego ogło­sze­nia, jeżeli macie ochotę do mnie napi­sać,by każdy wiedział jakiego rodzaju kon­taktu szu­kam & sam mógł zde­cy­do­wać, czy jest zain­te­re­so­wany, czy nie) Od razu chcę zaznaczyć,że szukam osób,którym zależy na stałej przyjaźni.Nie szukam żadnych rozmów z podtekstami erotycznymi.E-mail jest na samym dole

Chcę,żebyście potraktowali wszystko o czym napisałam,poważnie i by pisały do mnie tylko i wyłącznie osoby,które szukają tego samego co ja,ponieważ mają takie samo zdanie dotyczące relacji z innymi ludźmi,niż ktoś,kto z góry wie,że ani nie lubi obszernych wiadomości,ani też,nie ma czasu i nie odczuwa potrzeby,nawiązania trwałego kontaktu,opartego na codziennych rozmowach bądź szuka jedynie niezobowiązującego kontaktu.
Zależy mi też i na tym,żeby nikt nie pisał do mnie z nudów i litości.Nie chciałabym,żeby ktoś z was kontaktował się ze mną,jeżeli sam,szuka innej relacji stwierdzając „Niby tego nie szukam,ale napisać mogę”.Uważam,że dopasowanie jest bardzo ważne w relacjach międzyludzkich.Obie strony chcące nawiązać ze sobą kontakt,powinny czuć się ze sobą dobrze.Nikt nie powinien robić niczego wbrew sobie,tylko po to,żeby inni byli zadowoleni.

Nigdy nie narzeka­łam na brak kon­taktu z ludźmi, ale zawsze bra­ko­wało mi takiej „głębi” w roz­mo­wach i osób, z któ­rymi mia­ła­bym naprawdę dobry kon­takt.Takich, z któ­rymi mogła­bym poroz­ma­wiać na dowolne tematy i to nie­ko­niecz­nie tylko na takie, które mają za zada­nie kogoś roz­ba­wić.Poznać nowe osoby można dosłow­nie wszę­dzie i zawsze, ale bar­dzo ciężko jest tra­fić na takie osoby, które potra­fią oka­zać zaan­ga­żo­wa­nie daną rela­cją z innym czło­wie­kiem. Nie mam przy­ja­ciół a jedynie znajomych i chcia­ła­bym to zmienić.Chciałabym wresz­cie zoba­czyć czy­jeś zaan­ga­żo­wa­nie i zbudo­wać silną przyjaźń opartą na zrozumieniu, sza­cunku i organizowa­niu czasu.

• Dla­czego chcę roz­ma­wiać codzien­nie? Nie bra­kuje mi osób do poga­du­szek od czasu do czasu na tematy błahe & gdy­bym szukała tego typu rela­cji, moje ogłoszenie z pew­no­ścią nie byłoby aż tak tre­ściwe. Jak wspo­mnia­łam też powy­żej – bar­dzo łatwo zna­leźć jest osoby, które ode­zwą się raz na mie­siąc, tydzień, czy raz na kilka dni (dla­tego szu­kam innej rela­cji) Chcę żeby ode­zwały się do mnie osoby które mają czas oraz ochotę (same z sie­bie, nie ze względu na mnie) odpi­sywać dość szybko,niż ktoś na kogo wiadomość,musia­ła­bym cze­kać długo.Nie ukrywam,że im dłużej ktoś zwleka z odpowiedzią,tym bardziej zniechęcam się,do kontynuowania kontaktu.Nie jestem tutaj po to,żeby czekać kilka bądź nawet i kilkanaście godzin,na wiadomość,której napisanie,zajmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut
Rozumiem,że każdy ma inne priorytety w życiu,ale to właśnie dlatego,zdecydowałam się na tak obszerny opis – By nikt z nas,nie był skazany na rozczarowanie i od razu wiedział,na czym stoi :)

Czas jaki spędzamy z innymi osobami jest bardzo ważny w budowaniu relacji z innymi.Myślę,że każdy z nas chce mieć bliski kontakt,chociażby z jedną osobą.Dla mnie liczy się jakość,nie ilość & dlatego też,zamiast licznego grona osób z którymi miałabym rzadki i bardzo neutralny kontakt,wolałabym skupić się na jednej osobie,ale za to takiej,z którą dużo by mnie łączyło i która odzwazjemniałaby,moje zaangażowanie.Uważam też,że im bardziej komuś na czymś lub na kimś zależy,tym bardziej dąży do zrealizowania wyznaczonego przez siebie celu – w moim przypadku? Jest to znalezienie długotrwałej i intensywnej relacji opartej na obustronnym zaangażowaniu.Być może i dziwnie to zabrzmi,ale wolałabym poznać osoby które też nie mają bliskiej osoby,niż kogoś,kto najzwyczajniej w świecie lubi poznawać nowe osoby.Z racji tego,że sama nie posiadam ani partnera ani przyjaciół,zdecydowanie lepiej czuję się,rozmawiając z kimś,w takiej sytuacji.Mam wrażenie,że takie osoby są w stanie lepiej zrozumieć,przez co przechodzę.

• Nie odpi­suję na żadne wia­do­mo­ści,które nie wzbudzają mojego zainteresowania (w sytuacjach gdy czytając czyjąś pierwszą bądź drugą wiadomość wysłaną do mnie,od razu czuję się niekomfortowo,bądź uważam,że nic by z tego nie wyszło z innych powodów,zamiast się zmuszać i kogoś zwodzić,wolę odpuścić.Chcę jednakże zaznaczyć,że zazwyczaj trzy pierwsze wiadomości,są decydujące.Jeżeli odpisuję praktycznie natychmiastowo i treściwie,oznacza to,że jestem zainteresowana i naprawdę chcę,zacząc coś budować) Mam też prze­syt wiecz­nych pytań typu „Hej, co tam?” czy „Jak ci minął dzień?” oraz „Jakie masz plany na weekend?” Jeżeli widzę,że rozmowa zaczyna się od tego typu pytań albo,że nawet rozmowa na zupełnie inny temat,idzie w tym kierunku,od razu mnie to,zniechęca.Gdybym chciała rozmawiać z kimś tylko i wyłącznie o tym,co robię w danym momencie,w ciągu dnia,czy w weekend,zamiast rozpisywania się tutaj,byłby tylko krótki opis.Nie chcę żeby kto­ś zro­zu­miał mnie źle – w tego typu pyta­niach nie ma nic złego, ale wolę roz­mowy z oso­bami, które potra­fią oka­zać wię­cej zain­te­re­so­wa­nia roz­mową. Wolę dłuż­sze wia­do­mo­ści. Uwa­żam, że dzięki tego typu wia­do­mo­ściom lepiej jest odnieść się do cze­goś w rozmowie i ją konty­nu­ować. Pyta­nia „Powiesz coś o sobie?” też nie są moimi ulubio­nymi. chcesz się cze­goś dowie­dzieć?Spytaj.Sama sie­bie uwa­żam za osobę otwartą & chętnie odpowiadam na pyta­nia.Moją uwagę najbardziej przyciąga normalność – nie żadne wymuszone wiadomości w których ktoś na siłę stara się komuś zaimponować.Mojego zainteresowania z pewnością nie wzbudzą wiadomości przepełnione sarkazmem i cytatami

• Nie wykluczam przeniesienia się na jakiś komunikator, ale dopiero wtedy, kiedy okazałoby się, że dobrze się z kimś dogaduję. Najpierw wolałabym rozmowy przez e-mail.

• Bardzo proszę,by pisały jedynie osoby,które mają ukończone 18 lat.Granice wieku to 18-36
Sama mam 27
Nie czuję się komfortowo,rozmawiając z dziećmi oraz osobami o wiele ode mnie,starszymi.

• Jeżeli komuś zależy na jak najszybszym spotkaniu, zamiast internetowych rozmów (co w zupełności rozumiem) odpadam. Nie mam nic przeciwko spotkaniom z nowo poznanymi osobami, ale zanim zdecydowałabym się na taki krok, wolałabym lepiej kogoś poznać (powymieniać się wiadomościami przez jakiś dłuższy okres czasu, żeby przekonać się, czy w ogóle dobrze się ze sobą, dogadujemy) dlatego też, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia,gdzie mieszkacie.

Jeżeli wiecie,że macie czas na tego typu kontakt,ale tylko i wyłącznie do pewnego momentu – po którym wszystko by się zmieniło – Przez różne plany na przyszłość,o których już wiecie,bądź jeśli jesteście osobami,które mogłyby ograniczyć kontakt,po poznaniu kogoś nowego czy założeniu rodziny – Bardzo was proszę,nie kontaktujcie się ze mną.Nie chcę po raz kolejny angażować się w relację z kimś,kto z czasem,zepchnie mnie na dalszy plan by rozmawiać ze mną,sporadycznie (biorąc pod uwagę oczywiście,że dobrze byśmy się dogadywali)

Uważam,że nawet w przypadku poznania kogoś nowego,czy założenia rodziny – zawsze znajdzie się czas,dla kogoś,kogo naprawdę chce się poznać,albo kogoś,kogo już się lubi.Wszystko to kwestia organizacji i przede wszystkim chęci.Sama byłam w związkach oraz podróżowałam,ale zawsze organizowałam czas,dla tych,na których mi,zależało & to codziennie.
Dla mnie,nie ma nic bardziej wartościowego,niż relacja z innym człowiekiem.
Nie ma nic gorszego niż zaangażowanie się w relację z kimś,kto z czasem & to bez naszej winy,dystansuje się od nas,znacznie ograniczając kontakt.Nie chcę żeby zabrzmiało to źle – Mam na myśli jedynie to,że nie po to szukam poważnej relacji i zaangażowania,żeby po krótkim czasie znów wrócić do punktu wyjścia i rozmawiać od czasu do czasu jedynie „o pogodzie” Mam wystarczająco takich osób w swoim życiu.

Nie widzi­cie tutaj listy moich zain­te­re­so­wań, ponieważ dla mnie o wiele bar­dziej niż to, co lubi­cie – liczy się oso­bo­wość! Sama też nie lubię pytań o moje zainteresowania,jeżeli pojawiają się one na początku.W rela­cjach mię­dzy­ludz­kich naj­więk­szą uwagę przy­wią­zuję do cech oso­bo­wo­ści i wspólnych oczekiwań oraz poglądów.Liczy się dla mnie to, czy ktoś jest szczery, rozmowny, wyro­zu­miały i miły – nie to, jakiego rodzaju ktoś lubi filmy bądź muzykę :) To,czy ktoś lubi Heavy Metal czy Pop (Taki przykład) jest dla mnie jedynie,informacją dodatkową która kompletnie nie wpływa na to,czy komuś odpiszę,czy nie.Moje zainteresowanie wzbudzają wiadomości,w których ktoś pisze mi,dlaczego do mnie napisał i tak dalej :)
Zde­cy­do­wa­nie bar­dziej doga­duję się z oso­bami,z któ­rymi łączy mnie podobne podej­ście do życia, takie samo bądź bar­dzo podobne zda­nie na wiele tema­tów, niż wspólne bądź odmienne,zain­te­re­so­wa­nia. Przy­jaźniłam się z wie­loma oso­bami o zupeł­nie innych zainteresowaniach niż moje co abso­lut­nie nie wpły­wało na jakość naszych roz­mów, czego nie mogę powie­dzieć o oso­bach, z zupeł­nie innymi poglą­dami dotyczącymi wielu tematów, bądź ocze­ki­wa­niami względem przy­jaźni. Zdaję sobie sprawę z tego, że po prze­czy­ta­niu jed­nego ogło­sze­nia nie można stwier­dzić czy uda­łoby nam się „znaleźć wspólny język”
Jednakże ludzie czy­ta­jąc to ogło­sze­nie, sami wiedzą naj­le­piej,czy szu­kają tego co ja, czy cze­goś zupeł­nie innego.Wbrew pozorom,nie wszyscy są tutaj,w takim samym celu.Jeżeli cho­dzi o podobne podej­ście do życia, czy zacho­wa­nia – mogę napi­sać, że nie lubię cham­stwa oraz osób które są bardzo sar­ka­styczne i wiem, że z takimi oso­bami bym się nie dogadała. Strasz­nie nie podoba mi się wieczne uży­wa­nie wulgaryzmów w roz­mo­wie oraz nadużywany sar­kazm i obra­ca­nie wszyst­kiego w żart.

Jestem osobą nie­sa­mo­wi­cie roz­mowną i potra­fię roz­wi­nąć dowolny temat, ale jeżeli nie widzę żad­nego zaintresowa­nia roz­mową albo jest ono,o wiele mniejsze od mojego, niczego na nikim nie wymuszam i zazwyczaj w takich sytuacjach, kontakt się urywa. Mam tu na myśli sytuacje,w których ktoś,nie zadaje żadnych pytań,pisze wiadomości o wiele krótsze od moich,bądź kompletnie ignoruje treść napisanej przeze mnie wiadomości i pisze o czymś zupełnie innym albo skupia się jedynie na pytaniu końcowym – ignorując resztę tekstu .. Mimo, że zależy mi na tym żeby się z kimś zaprzyjaźnić Staram się dawać innym,tyle samo zaangażowania,ile dostaję od nich – Jednakże zaangażowanie powinno być widoczne z obu stron.
Mam już dosyć tego powtarzającego się schematu – Poznawania nowych osób,angażowania się & rozpadu relacji,który nie następuje z mojej winy.Nie bawię się uczuciami innych ludzi i o ile rozumiem,że początki są decydujące i że każdy ma prawo wyboru (Nie z każdym się przecież dogadujemy) Tak nie wyobrażam sobie,ograniczenia kontaktu z kimś,z kim bardzo dobrze bym się dogadywała,tylko ze względu na obecność innej osoby,w moim życiu.

O czym chciałabym rozmawiać? Nie ma jakiegoś konkretnego tematu :) Od tego jak potoczy się rozmowa,zależy już to,z kim & o czym,rozmawiam.Sama zadaję dużo pytań i staram się,żeby zamiast natłoku pytań i bardzo krótkich odpowiedzi – wyczerpać jakiś temat i potem? przejść do następnego,w naturalny sposób.

Wola­ła­bym poroz­ma­wiać z osobami które nie unikają rozmów dotyczących poważniejszych tematów,dotyczących naszych problemów albo czegoś równie istotnego, niż z oso­bami które uni­kają „nega­tyw­nych tema­tów” woląc roz­ma­wiać o czymś weso­łym.Oczy­wi­ście, zawsze dobrze się pośmiać i oderwać od smut­nej rze­czy­wi­sto­ści ale uwa­żam że takich osób jest bar­dzo dużo.Nato­miast osób nie zmieniających tematu i mówiących innym „Prze­stań narze­kać”? nie­zbyt wiele. Nie przeszka­dza mi słu­cha­nie o czy­ichś pro­ble­mach dla­tego że sama prze­szłam w życiu to i owo.Jeżeli pomię­dzy dwiema osobami jest jakiś wspólny mia­now­nik – zawsze łatwiej jest się zaprzy­jaź­nić i czuć kom­for­towo,z osobą z którą się roz­ma­wia.
Nikt nie powi­nien być pozo­sta­wiony sam sobie i wal­czyć ze swo­imi trud­no­ściami sam.Najzwy­klej­sza roz­mowa z kimś kto nas rozu­mie i zamiast wiecznego wysy­ła­nia na tera­pię (nie mam nic prze­ciwko tera­piom) wes­prze jest bar­dzo pomocna.Cza­sami jedyne czego chcemy, to wspar­cie bez oce­nia­nia i pustych słów typu „wszystko będzie super”.
Mogę też powiedzieć,że albo odpisuję od razu (po przeczytaniu wiadomości) albo też i wcale.Nie zwlekam z odpowiedzią wmawiając ludziom że „jestem zajęta” gdyby tak było – nie byłoby mnie tu.Nie podoba mi się również i to,kiedy ktoś odczytuje moje wiadomości i nie odpisuje na nie przez godziny – wolę od razu wiedzieć,na czym stoję i czy ktoś w ogóle chce ze mną rozmawiać,czy nie

Bardzo proszę,żeby każda osoba czytająca to ogłoszenie i chcąca do mnie napisać,dobrze zastanowiła się nad tym,czy faktycznie tego chce.
Nie piszę tego z żad­nej złośliwo­ści ale po to, żeby nikt nie czuł się źle.Zaw­sze sta­wiam na kom­fort.Sta­ram się uni­kać kon­flik­tów i innych nieprzyjem­nych sytu­acji.Nie chcę żeby ktoś dostosowywał się do mnie,skoro jego oczekiwania są inne – Nic na siłę.
Stawiam na konkrety.Strasznię nie lubię niepewności.

julita.warer@wp.pl

Pozdrawiam ☀️

Wyślij zgłoszenie i spytaj o szczegóły.
Użytkownik wybierze
dowolną liczbę zgłoszeń
Wyślij Zgłoszenie
Dodane:
19.09.2022 o 18:48
Pomoc udzielona Pomoc otrzymana
Ogłoszenia 3 0 0
Zgłoszenia 0 0 0

Lokalizacja

Zgłoszenia (1)

9.11.2022
01:58
Nowe

Podobne Ogłoszenia